مسعود دهقان بردبار

رشته کارشناسیمهندسی آب
ناممسعود
نام خانوادگیدهقان بردبار
شماره پرونده4710670002
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی90/04/04
موبایل9151342347
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها-تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع و تولید و مصرف