مسعود نیک اندیش

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناممسعود
نام خانوادگینیک اندیش
شماره پرونده4701370006
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی