مسعود نیک اندیش

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناممسعود
نام خانوادگینیک اندیش
شماره پرونده4701370006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151600917
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی