مهدی حمیدی

رشته کارشناسیتعیین نفقه
ناممهدی
نام خانوادگیحمیدی
شماره پرونده4701330001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9151614218
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب