مهدی خسروی زادنبه

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
ناممهدی
نام خانوادگیخسروی زادنبه
شماره پرونده4701250007
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151608519
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی-رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی