مهدی زحمتکش حاجی آبادی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممهدی
نام خانوادگی زحمتکش حاجی آبادی
شماره پروانه4702210007
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153619196
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی