مهدی زحمتکش حاجی آبادی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
ناممهدی
نام خانوادگی زحمتکش حاجی آبادی
شماره پرونده4702210007
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف