مهدی سروش

رشته کارشناسیمعادن
ناممهدی
نام خانوادگیسروش
شماره پرونده4701620003
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی93/03/19
موبایل9153759563
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن