مهدی صفائی راد

رشته کارشناسیامور اداری و استخدامی
ناممهدی
نام خانوادگیصفائی راد
شماره پرونده4701110002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها