مهدی صفائی راد

رشته کارشناسیامور اداری و استخدامی
ناممهدی
نام خانوادگیصفائی راد
شماره پرونده4701110002
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09151530631
وضعیتفعال
صلاحیت هامقررات قانون استخدام کشوري و آئين نامه هاي آن