مهدی قاسمی زاده

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممهدی
نام خانوادگیقاسمی زاده
شماره پرونده4711380001
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی91/05/01
موبایل9133580837
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی