مهدی نوفرستی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممهدی
نام خانوادگینوفرستی
شماره پرونده4704570043
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده