مهدی نوفرستی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممهدی
نام خانوادگینوفرستی
شماره پرونده4704570043
حوزه جغرافیاییمنطقه 4 (نهبندان ، درمیان ،سربیشه ، خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه 4 (نهبندان ، درمیان ،سربیشه ، خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل 09153624009
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده