مژگان حاتمی

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
ناممژگان
نام خانوادگیحاتمی
شماره پرونده4701630004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155610174
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت ( تأمین دلیل )