میثم مودی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
ناممیثم
نام خانوادگیمودی
شماره پرونده4704250010
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9151643135
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی