میثم مودی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
ناممیثم
نام خانوادگیمودی
شماره پرونده4704250010
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها