نور محمد محمودی طبس

رشته کارشناسیامور ثبتی
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
نامنور محمد
نام خانوادگیمحمودی طبس
شماره پرونده4701140002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی83/07/22
موبایل9155621993
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد