هادی سورگی

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
نامهادی
نام خانوادگیسورگی
شماره پرونده4701550003
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف