هادی سورگی

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
نامهادی
نام خانوادگیسورگی
شماره پرونده4701550003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151614960
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف