هادی شاهرودی

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
نامهادی
نام خانوادگیشاهوردی
شماره پرونده4703630005
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153620598
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل )