هادی شاهرودی

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
نامهادی
نام خانوادگیشاهرودی
شماره پرونده4703630005
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت ( تأمین دلیل )