هادی طالعی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامهادی
نام خانوادگیطالعی
شماره پرونده4703370012
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9153623861
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی