هادی طالعی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامهادی
نام خانوادگیطالمی
شماره پرونده4703370012
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاحسابداری و حسابرسی