هانی رضائی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامهانی
نام خانوادگیرضائی
شماره پرونده4701400001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9151109572
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها –ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام و طیور