وحیدرضا اقبالی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
ناموحیدرضا
نام خانوادگیاقبالی
شماره پرونده4701300004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155619303
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری- ارزيابي و رسيدگي به امور آسانسورها و بالابرها و پله هاي برقي