ولی اله احمدی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامولی اله
نام خانوادگیاحمدی
شماره پرونده4702400010
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه دو( فردوس-سرایان)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9157221077
وضعیتفعال
صلاحیت ها