ولی اله احمدی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامولی اله
نام خانوادگیاحمدی
شماره پرونده4702400010
حوزه جغرافیاییمنطقه دو( فردوس-سرایان)
حوزه فعالیتمنطقه دو( فردوس-سرایان)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9157221077
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها-ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها