کاظم جوانمرد

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامکاظم
نام خانوادگیجوانمرد
شماره پرونده4701400007
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151613235
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها