کاظم جوانمرد

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامکاظم
نام خانوادگیجوانمرد
شماره پرونده4701400007
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151613235
وضعیتفعال
صلاحیت ها