یاور شوشی

رشته کارشناسیمعادن
نامیاور
نام خانوادگیشوشی
شماره پرونده4711620005
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی97/02/03

موبایل9132532990
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن