یداله جمالی

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامیداله
نام خانوادگیجمالی
شماره پرونده4701670007
حوزه جغرافیاییمنطقه یک( بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151633519

وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها-تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع و تولید و مصرف