یداله عباسپور اسفدن

رشته کارشناسیتعیین نفقه
نامیداله
نام خانوادگیعباسپور اسفدن
شماره پرونده4705330002
حوزه جغرافیاییزیرکوه قاین
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155611994
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب