احمد هادوی خلف

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
ناماحمد
نام خانوادگیهادوی خلف
شماره پروانه1701370039
حوزه جغرافیایی مشهد
حوزه فعالیتمهمان بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل09155239330
وضعیتفعال
صلاحیت ها-ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری
-ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی
-ارزیابی سهم و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی
- حسابداری امور مالیاتی - حسابداری و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه
- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی