حسین میرزائی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسین
نام خانوادگیمیرزائی
شماره پروانه 4702570046
حوزه جغرافیاییمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی 1399/09/27
موبایل9133580787
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده