حسین میرزائی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسین
نام خانوادگیمیرزائی
شماره پروانه 4702570046
حوزه جغرافیاییمنطقه 2 (طبس، فردوس ،سرایان ، بشرویه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی 1399/09/27
موبایل9133580787
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده
- تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی