غلامرضا نوروزی

رشته کارشناسیمعادن
نامغلامرضا
نام خانوادگی نوروزی
شماره پروانه4702620006
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس-سرایان-بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتاستان خراسان جنوبی بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی 99/09/27
موبایل9122058627
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن