مهدی کاری

رشته کارشناسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناممهدی
نام خانوادگیکاری
شماره پروانه4701550004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1400/02/06
موبایل09151634659
وضعیتفعال
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف - رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای