احمد دستگردی

رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
ناماحمد
نام خانوادگی دستگردی
شماره پروانه4704300011
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153636813
وضعیتفعال
صلاحیت ها ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری