احمد دستگردی

رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
ناماحمد
نام خانوادگی دستگردی
شماره پروانه4704300011
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتاستان خراسان جنوبی بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153636813
وضعیتفعال
صلاحیت ها - ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
- ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمان های ویژه