مهدی جهانی کیا

رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
نام مهدی
نام خانوادگیجهانی کیا
شماره پروانه4704300010
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9151631358
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری