علی مظلوم

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامعلی
نام خانوادگیمظلوم
شماره پروانه1701370103
حوزه جغرافیاییمیهمان شهرستان بیرجند
حوزه فعالیتمیهمان شهرستان بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی1395/02/18
موبایل٠۹۱۵۵٠۶۱۸۷۴
وضعیتفعال
صلاحیترسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی