مهدی کریمی افین

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممهدی
نام خانوادگیکریمی افین
شماره پروانه4703570053
حوزه جغرافیاییمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه 3 (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1400/11/12
موبایل9151602717
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده