قدرت حاجی پور

رشته کارشناسیامور ثبتی
نامقدرت
نام خانوادگیحاجی پور
شماره پروانه4701140006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی 1400/06/02
موبایل09151613253
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد