محمد اکبرنژاد

رشته کارشناسیبرق،ماشین و تاسیسات کارخانجات
ناممحمد
نام خانوادگی اکبرنژاد
شماره پروانه4703250011
حوزه جغرافیاییمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه (قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09153617242
وضعیتفعال
صلاحیت ها ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی