مرتضی حسینی دشت بیاض

رشته کارشناسیتعیین نفقه
ناممرتضی
نام خانوادگیحسینی دشت بیاض
شماره پروانه4701330004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1400/02/06
موبایل09358292449
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب