کیومرث رزم گیر

رشته کارشناسیبیمه
نامکیومرث
نام خانوادگیرزم گیر
شماره پروانه4701270002
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1400/11/12
موبایل09124114530
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هابیمه آتش سوزی و خطرات تبعی