محمد زنگنه

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممحمد
نام خانوادگیزنگنه
شماره پروانه4701380009
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09155615254
وضعیتفعال
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی