مهدی رمضانی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
ناممهدی
نام خانوادگی رمضانی
شماره پروانه 4704570052
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار(نهبندان-درمیان- سربیشه وخوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار(نهبندان-درمیان- سربیشه وخوسف)
تاریخ شروع کارشناسی1400/04/22
موبایل09153610140
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارك ها و محصولات آنها و برآورد ميزان خسارت وارده