محمدرضا فاطمی

رشته کارشناسیتاسیسات ساختمانی
ناممحمدرضا
نام خانوادگیفاطمی
شماره پروانه 4701300009
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09151614714
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری