علی محمودی

رشته کارشناسیتعیین نفقه
نامعلی
نام خانوادگی محمودی
پروانه کارشناسی4703330005
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس،سرایان،بشرویه وفردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس،سرایان،بشرویه وفردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1400/02/06
موبایل09153252076
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب