محمدرضا محسن زاده

رشته کارشناسیبرق - ماشین و تاسیسات کارخانجات
ناممحمدرضا
نام خانوادگیمحسن زاده
شماره پروانه 4701250012
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09151603682
وضعیتغیرفعال
صلاحیت ها ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی