محمدرضا محمودآبادی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نام محمدرضا
نام خانوادگیمحمودآبادی
شماره پروانه 4702570051
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس،فردوس،سرایان وبشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس،فردوس،سرایان وبشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09153635067
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده