ناهیدالسادات نوربخش

رشته کارشناسی محیط زیست طبیعی
نامناهیدالسادات
نام خانوادگینوربخش
شماره پروانه4703610002
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین - زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه(قاین - زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی 1400/02/06
موبایل09151645213
وضعیتفعال
صلاحیت هاتشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از آلودگی های محیط های طبیعی