محبوبه قاسمی

رشته کارشناسیبرق،الکترونیک و مخابرات
ناممحبوبه
نام خانوادگیقاسمی
شماره پروانه4702240006
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس-سرایان-بشرویه وفردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس-سرایان-بشرویه وفردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09151370250
وضعیتفعال
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی