احمدرضا سالاری

رشته کارشناسیتعیین نفقه
ناماحمدرضا
نام خانوادگیسالاری
شماره پرونده۱۷۰۹۳۳۰۰۵۷
حوزه جغرافیاییبیرجند (مهمان از خراسان رضوی)
حوزه فعالیتبیرجند (مهمان از خراسان رضوی)
تاریخ شروع کارشناسی 1399/09/09
موبایل09158295744
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب