مصطفی مالکی

رشته کارشناسیمهندسی ترافیک
ناممصطفی
نام خانوادگیمالکی
شماره پروانه4701690001
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک ( بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09151642664
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسي و مقايسه طرحهاي مصوب ترافيكي و حمل و نقل با چگونگي اجراي مقررات مربوط - بررسي طرح هاي راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافيكي