ابوالفضل تقیان

رشته کارشناسیبرق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نامابوالفضل
نام خانوادگیتقیان
شماره پروانه4702250015
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09133736062
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی