امیر علیزاده

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامامیر
نام خانوادگیعلیزاده
شماره پروانه4702570054
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه، فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه، فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09153355788
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده