جواد مزگی نژاد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامجواد
نام خانوادگیمزگی نژاد
شماره پروانه4701410082
حوزه جغرافیاییمنطقه 1(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه 1(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09151643843
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات