حسین غفاری

رشته کارشناسی تاسیسات ساختمانی
نام حسین
نام خانوادگیغفاری
شماره پروانه 4702300013
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09153353115

وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمان های ویژه