علیرضا بنی اسدی

رشته کارشناسی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نام علیرضا
نام خانوادگیبنی اسدی
شماره پروانه4701210010
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل 09156045046
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف