محمدحسن عرب زاده

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نام محمدحسن
نام خانوادگیعرب زاده
شماره پروانه 4703410090
حوزه جغرافیاییمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09153625969
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات